Verloskundige Praktijk de Morgen

Verloskundige zorg in Dalfsen, Hoonhorst, Lemelerveld, Nieuwleusen, Oudleusen, Wijthmen

Privacyreglement van Verloskundige Praktijk de Morgen 25-5-2018


Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze verloskundigenpraktijk: uw rechten en onze plichten.


Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)).


Privacybeleid Verloskundige Praktijk de Morgen

In onze verloskundige praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Verloskundige Praktijk de Morgen omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen over het privacybeleid is Verloskundige Praktijk de Morgen op werkdagen telefonisch bereikbaar op 0529-430388 en via de email: info@demorgendalfsen.nl


Verwerking van persoonsgegevens

Verloskundige Praktijk de Morgen is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • Uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst
 • voor administratieve doeleinden;
 • om de relatie met de clienten te onderhouden en uit te breiden
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.


Grondslagen voor de verwerking zijn:

 • de geneeskundige behandelovereenkomst
 • toestemming
 • gerechtvaardigd belang van de verloskundigenpraktijk


Welke persoonsgegevens worden verwerkt door Verloskundige Praktijk de Morgen

 1. Naam, voornamen, voorletters, titel, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke van de zwangere en haar partner voor communicatie benodigde gegevens. Medische gegevens en andere bijzondere persoonsgegevens, waaronder burgerservice-nummer, indien en voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie van kosten bij de zorgverzekeraar;
 2. NAW-Gegevens ten behoeve van kwaliteitsbewaking en follow up van de behandeling in het kader van kwaliteitsbewaking Wet Bevolkings Onderzoek (counselingsgegevens en prenatale screening);
 3. Klachten en opmerkingen over de behandeling van betrokkene;
 4. Andere gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een juiste behandeling en afhandeling van de behandeling.


Bovenstaande lijst is niet uitputtend en kan variëren al naar gelang de behandelovereenkomst.


Online registratie van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden geregistreerd in het online verloskundig registratie systeem Vrumun (NEN7510 certificering), welke voldoet aan beveiligingsnormen gesteld in de wet AVG. Dit systeem is alleen toegankelijk voor door de praktijk geregistreerde verloskundigen en assistenten. Al deze zorgverleners hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

Registratie van NAW, geboortedatum, BSN en zorgverzekeringsnummer worden digitaal verwerkt ten behoeve van klanten bestand, controle identiteit en indienen van declaraties bij de zorgverzekeraar.


E-mailadres

Emailadressen worden digitaal verwerkt ten behoeve van het verzenden van: Informatie over de zorgverlening binnen de praktijk, uitnodigen voor informatieavonden, uitnodigen deelname enquête t.b.v. evaluatie van de zorgverlening door de verloskundigenpraktijk postpartum.  Wanneer wij u op uw verzoek medische gegevens toesturen, doen wij dit via beveiligde mail. (Zorgmail)

Delen van gezondheidstoestand met andere zorgverleners

Gegevensverwerking van de gezondheidstoestand van de cliënten in heden en verleden, de gezondheidstoestand van het (toekomstige) kind, de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden geregistreerd ten behoeve van de zorgverlening. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met andere zorgverleners indien dit medisch noodzakelijk is en ten behoeve van de zorg.

De beveiligde systemen, Zorgdomein of Zorgmail, worden gebruikt voor communicatie met andere zorgverleners. De zorgverleners betreffen o.a. gynaecologen, klinisch verloskundigen, kinderarts, huisarts, consultatiebureau en kraamzorg.


Daarnaast wisselen wij, nadat u toestemming heeft gegeven, gegevens uit met

- Peridos: Indien u deelneemt aan screeningsprogramma’s zoals de NIPT en 20 weken echo , worden gegevens uitgewisseld met de landelijke databank Peridos ten behoeve van de uitvoering van de screening en eventuele behandelingen, en ten behoeve van waarborging van de kwaliteit van zorgverlening. Meer informatie over je privacy bij de screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap vind je in de folders en op de RIVM-websites van de programma’s.

- Praeventis; De gegevens rondom het 12 weeks bloedonderzoek (PSIE) en de neonatale hielprikscreening worden via dit systeem gedeeld met het RIVM. 

-  Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN): Gegevens over zwangerschap en geboorte worden ten behoeve van landelijke kwaliteitsverbetering en onderzoek geleverd aan de Perinatale registratie. Informatie over uw privacy bij Perinatale registratie kunt u lezen op de website www.perined.nl/privacy

Perined beheert namens de zorgverleners een databank met medische gegevens.

De postcode en geboortedatum van de moeder worden geregistreerd, dit maakt dat de persoon herleidbaar is.

 - Nadat onze zorg voor jou en je kind is beëindigd nemen andere instanties de zorg over en daarvoor is het nodig dat we gegevens kunnen en mogen doorgeven aan bijvoorbeeld de huisarts, de Jeugdgezondheidszorg en het RIVM.


Wetenschappelijke studies 

We delen geen gegevens met wetenschappelijke studies zonder toestemming. Wij vragen vooraf aan het delen van informatie over bijvoorbeeld uw zwangerschap eerst toestemming aan de betrokkenen. 

Geboortekaartjes

Toegezonden geboorteberichten en kaartjes worden maximaal 6 maanden opgehangen in de openbare wachtruimte van de praktijk.

Wilt u dat uw NAW gegevens niet zichtbaar zijn in de wachtkamer, haalt u ze dan zelf weg met bijvoorbeeld een watervaste viltstift. 


Inschrijven en afspraak maken

Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak. 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw inschrijving af te kunnen handelen nadat u het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld. Daarom moeten de persoonsgegevens ook verplicht worden ingevuld. De rechtsgrond van deze verwerking is dat deze gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Verloskundige Praktijk de morgen en van u. Dit belang bestaat concreet uit het belang van Verloskundige Praktijk de Morgen en van u om uw inschrijving te kunnen verwerken in het medisch systeem. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de volledige zorg periode.

U kunt zich ook aanmelden door ons te bellen op telefoonnummer 0529-430388


Verbeteren van onze dienstverlening

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u ons heeft toegezonden, het invullen van de cliëntenenquête over onze zorg of de toestemming die u heeft gegeven voor het gebruik van cookies. 


Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Bewaartermijn

Het medisch dossier wordt volgens wettelijke bepaling Wet Geneeskundige behandelovereenkomst gedurende 15 jaar bewaard. Overige door uw verstrekte persoonsgegevens, voor bijvoorbeeld deelname aan voorlichtingsavonden, worden na gebruik vernietigd. 


Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gebruik van permanente cookies

Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.


Gebruik van sessie cookies

Met behulp van sessie cookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.


Gebruik van analytische cookies

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd dan wel gepseudonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar uw gezondheidsgegevens uitgewisseld worden. Voor het bijhouden van statistieken kunnen wij gebruikmaken van onderstaande toepassingen.


Google Analytics

In de gevallen dat wij de tool Google Analytics hebben geactiveerd, worden via onze website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacy vriendelijk ingesteld. Zo hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten, wij laten de IP-adressen pseudonimiseren en hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.


De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


Beveiliging

Verloskundige Praktijk de Morgen heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo is de website www.demorgendalfsen.nl onder meer beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Verzending van persoonsgegevens vindt dus via een beveiligde verbinding plaats. 

De overige technische bedrijven waar wij mee samenwerken zijn NEN7510 gecertificeerd. 


Verwerkers en andere derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers of verwerkingsverantwoordelijken) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.


Voor het overige kunnen aan de volgende personen en instanties toegang worden verleend/persoonsgegevens worden verstrekt:

 • Onderzoekers als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Zorgverzekeraars voor zover noodzakelijk met het oog op de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • Derden die belast zijn met het innen van vorderingen voor zover toegang/verstrekking noodzakelijk is en het geen medische gegevens betreft;


Anderen, wanneer de grondslag van de verwerkte gegevens is:

 • Toestemming van de betrokkene;
 • Een noodzaak om een wettelijke verplichting na te komen;
 • Het vrijwaren van een vitaal belang van de betrokkene.


Anderen, wanneer de verdere verwerking voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden geschiedt, indien de verantwoordelijke de nodige maatregelen heeft getroffen om te zorgen dat verdere verwerking uitsluitend ten behoeve van deze doeleinden geschiedt. 


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER, een land of internationale organisatie ten aanzien waarvan geen adequaatheidsbesluit is genomen, dan wel een land waarmee geen juridisch bindend en afdwingbaar instrument is gesloten


Uw privacyrechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

In sommige gevallen kunnen wij niet voldoen aan het totaal verwijderen van al uw gegevens omdat we een wettelijke bewaarplicht hebben. Daar zullen we u dan ook van in kennis stellen.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0529-430388 of via een mail naar info@demorgendalfsen.nl

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen. De huidige versie van het privacybeleid is het laatst gewijzigd op 10-9-2019


E-mailen
Bellen